ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het plaatsen van een bestelling, verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden.

Art. 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Werkdagen: het geheel van alle kalenderdagen met uitsluiting van de zaterdagen en zondagen en wettelijke feestdagen. Als een termijn, uitgedrukt in werkdagen, op een vrijdag afloopt, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
Overeenkomst op afstand: iedere overeenkomst die tussen de onderneming en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de consument en waarbij, tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.
Persoonsgegevens: informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon in overeenstemming met de definitie van artikel 1, § 1, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Verwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens.
Art. 2 Toepasselijkheid
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst op afstand door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met Stefaan Mees, BE0882059897, hierna AirbrushStef genoemd. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.
Art. 3 Producten
De aangeboden producten worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven. AirbrushStef kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien het getoonde product niet voor 100% overeenstemt met het geleverde artikel. De weergave van de kleuren van de producten is afhankelijk van verschillende factoren zoals instelling van de computersoftware en grafische interface van de bezoeker van de webwinkel. Afgebeelde kleuren kunnen derhalve afwijken van de werkelijke kleuren van de producten.
Art. 4 Bestelling
Alle aanbiedingen en offertes van AirbrushStef zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes hebben bijkomend een beperkte geldigheidsduur die vermeld wordt op de offerte zelf. Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “verzenden”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.
Art. 5 Prijs
In geval van prijswijziging blijft de prijs van toepassing die op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst van toepassing was. AirbrushStef behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te annuleren wanneer de aangeduide prijs redelijkerwijs niet de correcte prijs is, meer bepaald wanneer de bestelde producten om welke oorzaak dan ook (computerstoring, menselijke fout, technische fout etc.) aangeboden worden aan een onjuiste, ongeloofwaardige prijs (de prijs ligt meer dan 50% lager dan de gangbare prijs die men bij andere aanbieders terugvindt) en waarbij de consument redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de geplaatste publicatie een vergissing of verschrijving was. De consument heeft in dit geval de keuze tussen ofwel het afzien van zijn bestelling ofwel het bevestigen van zijn bestelling tegen een gecorrigeerde prijs. Wanneer de consument zijn keuze niet te kennen heeft gegeven na 7 kalenderdagen, gaat AirbrushStef ervan uit dat de consument afziet van de bestelling.
Art. 6 Aansprakelijkheid
Niettegenstaande onze producten zorgvuldig door ons gecontroleerd worden, is het mogelijk dat, wegens de aard van het product, een door u aangeschaft product niet geheel in uw wensen voorziet of niet specifiek aangepast is aan uw situatie. In dit geval wijzen wij elke aansprakelijkheid jegens ons af en wijzen wij u erop dat u de volledige verantwoordelijkheid draagt voor het gebruik van deze producten.
AirbrushStef behoudt zich het recht voor om de teruggezonden producten te weigeren wanneer de verpakking van deze producten of de producten zelf dermate beschadigd zijn dat de producten niet opnieuw verkoopbaar zijn.
Art. 7 Betaling
Betaling gebeurt steeds elektronisch via PayPal, kredietkaart of via overschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.
Art. 8 Levering
De levering van de bestelde producten gebeurt normalerwijze zo spoedig mogelijk na betaling via kredietkaart of bevestiging van de betaling via overschrijving of PayPal. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt AirbrushStef niet. Ook in dit geval geeft enige vertraging in de uitvoering geen recht op schadevergoeding.
Art. 9 Verzending
Voor de verzending van de goederen maakt AirbrushStef gebruik van de diensten van GLS, waarbij het afleveradres bepaald wordt aan de hand van de opgegeven persoonsgegevens bij de bestelling. Indien u een gepersonaliseerde manier van verzending wenst, dient dit voorafgaand aan de bestelling medegedeeld te worden aan AirbrushStef via toezending van e-mail naar: mouseketiers@pandora.be
Art. 10
De verzending van de goederen zijn ten koste van de koper en gebeuren op risico van de koper. Echter indien bij de verzending van de goederen sprake is van verlies of beschadiging waarvoor GLS aansprakelijk gesteld wordt, zal GLS de waarde van het pakket vergoeden en dit tot maximum:

Art. 11 Technische Problemen
In geval van technische problemen niet te wijten aan fout van de verkoper, maakt dit een geval van overmacht uit, waarvoor in voorkomend geval geen schadevergoeding kan toegekend worden.
Art. 12 Geschillen
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Antwerpen bevoegd.
Art. 13 Binding
Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het selecteren van de optie “ja” op de vraag “Gaat u akkoord met onze voorwaarden?”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.